KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / Kitap Bölümü Duyurusu
2 Ağustos 2022, Salı
Kitap Bölümü Duyurusu

 

Uluslararası göç hareketleri insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak, özellikle ulusal kimliklerin inşa edilmeye başladığı 19. ve 20. yy’dan itibaren göç eden toplum ile göç edilen yerdeki toplum arasındaki etkileşim ve bu etkileşim sonucu yaşanan değişim,söz konusu hareketleri kimliksel dönüşümlerin baş etkeni haline getirmiştir. Bilhassa 1990’lı yıllarda hızlanan küreselleşme süreci ve uluslararası göçmen sayısındaki devasa artış,yeni melez kimliklerin ortaya çıkmasına ve aidiyet algısının çeşitlenmesine sebep olmuştur. Bu bağlamda, göç olgusu da her türü ile sosyal ve beşeri bilimlerde hatırı sayılır bir araştırma konusu olmaya başlamıştır.

Göç olgusunu politik, toplumsal ve kültürel düzlemlerdeki kimlik temsilleri çerçevesinde ele almayı amaçlayan ve 2023 yılı içinde disiplinlerarası bir çalışma olarak basılması planlanan “Göç, Aidiyet ve Kimlik: Dönüşen/Dönüştüren Göçmen Kimlikleri” başlıklı derleme kitaba katkılarınızı beklemekteyiz.

Kitabın, yüksek kaliteli hakemli monografiler ve akademisyenler tarafından derlenmiş koleksiyonlar ile beşeri ve sosyal bilimler alanına önemli katkı sağlayan İngilizce eserler yayınlayan Lexington Books tarafından basılması planlanmaktadır. Dolayısıyla gerek doçentlik gerekse de akademik teşvik kriterlerini karşılayacak yeterliliğe haiz olacaktır.Kitap yalnızca İngilizce dilinde yazılmış çalışmalardan oluşacaktır. Ancak çalışmalarını Türkçe dilinde göndermek isteyen akademisyenler için ayrıca başka bir uluslararası derleme kitabın basılması düşünülmektedir. Bu kitabın da,  en az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan sıralama kuruluşlarınca belirlenen dünyada ilk 500’e giren üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve Türkçe dışındaki dillerde aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan uluslararası Nobel Akademik Yayıncılık tarafından basılması planlanmaktadır.Söz konusu kitaplarda bölüm yazarı/yazarları olmak isteyen akademisyenlerimizin 300-500 kelime arasındaki özetlerini 1 Eylül 2022 tarihine kadar göndermeleri beklenmektedir. Basılması uygun görülen kitap bölümlerinin tam metinlerinin ise en geç 30 Aralık 2022 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Ad, soyad, ünvan ve kurum bilgilerinin yer aldığı bildiri özetlerinin goc.aidiyet.kimlik@gmail.com adresine tek bir word dosyası olarak gönderilmesi beklenmektedir.

Kitap konu başlıkları şu şekilde belirlenmiştir:

-          Kavramsal ve Kuramsal Tartışmalar Işığında Bir Bilimsel Çalışma Sahası Olarak Göç/Göçmen/Kimlik: Sosyal Bilimlerde Göç-Kimlik Araştırmaları ve Metodoloji

-          İç/Dış Politikada Göç Olgusu ve Politik Kimlik İzdüşümleri

-          Toplumsal Dönüşümün Nirengi Noktasında Göçmen Temsilleri/Göç Sosyolojisi

-          Edebiyatta Göçmenler/Göçmen Edebiyatı

-          Sinemada Göçün Temsili/Diaspora Sineması

-          Diasporanın Kimlik Yansımalarında Müzik

-          Popüler Kültürde Göçmen Temsilleri

Bu başlıkların dışında kalan konularda gelen öneriler de değerlendirilecektir.

 

Uşak Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü